Tihany - 2014. július 11-20. > kortárs művészeti fesztivál és vásár

Tihany 11-20 July 2014 > contemporary art festival and fair

Általános szabályzat-kiállítóknak

                                                              S Z A B Á L Y Z  A T

PREAMBULUM

Az ARTplacc Kortárs Művészeti Fesztivál és vásár platformot teremt kiállítások számára és lehetőséget biztosít művészeti kiadványok és az 1960-as évek után készült egyéni alkotások értékesítésére. Az eseményen olyan regionális és szupraregionális szinten tevékenykedő galériák, műkereskedők és kiadóvállalatok vehetnek részt, melyek megfelelnek egy nemzetközi művészeti vásár minőségi követelményeinek és a művészeti tanácsadó bizottság jóváhagyja a részvételüket.

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A kiállításra elfogadott tárgyak: festmények, papíralapú munkák, ún. multiplikák, eredeti grafikák limitált példányszámú szignózott nyomatai, szobrok eredeti formában vagy egy sorozat részeként, installációk/tárgyak, művészeti könyvek, fotók eredeti és korlátozott, szignózott és számozott kiadásban, képzőművészeti témájú könyvek/magazinok/katalógusok. A vásár keretében rendezett kiállításon való részvétel előfeltétele az érvényes működési engedély. A jelentkezésnek a következő információkat kell tartalmaznia: általános információk a galériáról, az elmúlt években megrendezett illetve az adott évre tervezett kiállításokról, a korábban kiállító és a vásáron bemutatni kívánt művészekről (rövid életrajz, fotók a művekről). Jelentkezés e-mailben a jelentkezési ív kitöltésével és annak cégszerű aláírásával történik. A Szervező és az általuk felállított zsűri fenntartja a jogot, hogy a kiállításra való jelentkezéseket indoklás nélkül elutasíthassa, továbbá, hogy egyes műveket kizárhasson a benyújtott listákról. Ha a kiállítás ideje alatt kiderül, hogy valamely kiállító a törvényt vagy jelen szerződésben foglalt rendelkezések valamelyikét /a hivatalos szabályzatot megsérti, és az adott kiállító nem orvosolja  nyomban az elkövetett jogsértést, illetve ha alátámasztható panasz érkezik a kiállító ellen (például hamis üzenetet közvetítő reklámtevékenység folytatása miatt) a szervező fenntartja a jogot, hogy a kérdéses kiállítót kizárja a rendezvényről.

Szervezőnek jogában áll elhalasztani, lerövidíteni vagy lemondani a kiállítást. Ha a kiállítást részben vagy teljesen el kell halasztani vagy le kell rövidíteni, jelen szerződés  érvényesnek tekintendő – amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg –   a kiállítás újonnan meghatározott időpontjára és tartamára, az árak pedig változatlanul érvényesek az új körülmények között is. Ilyen esetben a kiállítók beleegyeznek abba, hogy lemondanak a visszalépéshez vagy a kártérítéshez való jogukról. Abban az esetben, ha a kiállítás lemondásra kerül, a regisztrált kiállítók mentesülnek a kiállítás költségeinek megtérítése alól.

Amint a jelentkezés megtörtént, azt a későbbiekben nem lehet visszavonni. A stand (fal) bérlését és a részvételi díjat, mely magában foglalja a jogszabályban előírt adókat, akkor is meg kell téríteni, ha a kiállító a jelentkezeése ellenére nem tud részt venni a kiállításon.  A jelentkezés visszaigazolásával egyidőben felek szerződést kötnek egymással. Ha Kiállító a kibérelt standot nem foglalja el legkésőbb a kiállítás nyitását megelőző napon 18 óráig, vagy kiürítésre kerül még a kiállítás vége előtt, a Szervező jogosult más módon rendelkezni a standdal. Ez esetben a Kiállító nem jogosult sem  teljes, sem részleges bérleti díj visszatérítésére.

2.  FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A részvételi díj a regisztráció elfogadása után, számla ellenében átutalással fizetendő a szervező által megadott bankszámlaszámra, a számla keltétől számított 10 napon belül.

3. ALHASZONBÉRLÉS:

A szervező beleegyezése nélkül a kiállító nem jogosult bérbe adni a számára kiosztott stand egy részét vagy egészét, vagy más módon azt harmadik fél részére bocsátani, elcserélni vagy utasításokat elfogadni más cégektől. A szervezők által jóváhagyott egy vagy több társkiállító felvétele díjköteles.

4. MŰALKOTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:

5000 EUR-ig automatikus biztosítási védelem jár az írásos regisztrációval és/vagy a vásáron/eseményen való részvétellel. A kiállítóknak ajánlott, hogy  biztosítást kössenek a vásári és kiállítási tárgyaikra saját költségükön, ha azok meghaladják a fenti összeget. Szervező az 5000 EUR feletti összeget meghaladó vásári és kiállítási tárgyak biztosítását nem vállalja.

5. STANDÉPÍTÉS ÉS –ELRENDEZÉS:

A stand falai fábol készülnek, fehér színűek, méretük   2,1 mt X 2,3 mt/fal . Tilos a standok falainak magasságát megnövelni, hirdetést tartalmazó elemeket, reklámokat és cégek szimbólumait azokon elhelyezni. A standok feliratozása a  Kiállító feladata.

A tűzvédelmi szabályzatot figyelembe véve kell a standokat elrendezni.

6. CSOMAGOLÓANYAGOK:

A kiállítási tárgyak csomagolóanyagait a kiállítótérből a kiállítás sajtóbemutatójának napján (2013. július 12 péntek) 12.00-ig el kell távolítani, különben az eltávolítás költségei a Kiállítót terhelik.  Azon anyagokért, amiket nem távolítanak el időben, a Szervező nem vállal felelősséget.

A csomagolóanyagokat a kiállító tér mellett felállított konténerben lehet tárolni.

7.  A STANDOK FELÁLLÍTÁSA ÉS KIÜRÍTÉSE:

Tilos a standot – részben vagy egészben – kiüríteni a kiállítás hivatalos vége előtt. A standot a kiállítás végeután éjfélig kell kiüríteni. Abban az esetben, ha a standot nem ürítik ki, a szervezőknek jogában áll kiüríttetni azt a Kiállító költségére. Ilyen esetben a Szervezőre nem hárítható át a kiürítést és a kiállítási tárgyak tárolását illető költségek. A tárolási költségek a Kiállítót terhelik. A kiállítási teret ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint amilyenben a kiállító átvette, ellenkező esetben  a Kiállító felelős a falakat és a kölcsönzött anyagokat ért károkért. A falakat fehér színűen kell visszaszolgáltatni.

8. FELÜGYELET:

A kiállítótér és az értékek általános felügyeletét (teremőrzés, biztonsági őrzés ) a hivatalos építési és bontási időszak alatt valaminta kiállítás egésze során a Szervező biztosítja, azonban nem felelős az általános felügyelet körébe nem tartozó, a Kiállítót ért esetleges veszteségekért és a károkért.

9. TAKARÍTÁS:

A Szervező megszervezi az általános takarítást. A Kiállító felelős a saját kiállítási területének és kiállítási tárgyainak fenntartásáért, takarításáért és felügyeletéért. A napi stand-takarítás be kell, hogy fejeződjön a vásár nyitva tartásának kezdete előtt. A kiállítók a hivatalos nyitvatartási időn kívül fél órát tölthetnek a kiállítási térben nyitás előtt és zárás után.

10. FELELŐSSÉG

Szervező nem felelős az esetleges sérülésekért, ami az embereket vagy a tárgyakat éri a kiállító termekben, a kiállító helyiségekben és a parkolókban. Semmilyen körülmények között sem felelős az alapfokú, véletlenül keletkezett, járműveket érintő vagy lopás által okozott károkért, sem bármi egyéb fajta kárért. Szervező nem vállal felelősséget a Kiállító vagy egy harmadik személy által árusított, hátrahagyott áruk elvesztéséért vagy megrongálódásáért.  Szervező nem felelős a kiállító/kiállító vagy a kiállító/látogató érintkezés folytán keletkezett károkért sem. Továbbá, a szervezők és alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a félreértésen alapuló információkért vagy becsléskért.

11. REKLÁM

A kiállító hirdetésének a kiállító számára kijelölt standra kell korlátozódnia. Harmadik személy reklámozása csak a szervezők írásos beleegyezésével engedélyezett. Reklám-posztereket és flyereket tilos a kijelölt standon kívül kiragasztani vagy osztogatni. Szervezőnek jogában áll eltávolítani a jogosulatlan posztereket vagy megállítani az ilyen flyerek osztogatását vagy bármilyen másfajta reklám tevékenységet a Kiállítóval való egyeztetés nélkül. A kiállító standján kívül kiragasztott poszterek és a szétosztott flyerek az érintett harmadik személy költségén kerülnek eltávolításra. A standon kívüli promóciós tevékenység csak kivételes esetekben engedélyezett és a Szervező írásos beleegyezése szükséges hozzá. A standnál folytatott promóciós tevékenység és a reklámüzenetek tartalma az etikai alapelvek figyelembe vételével történhet. Kétség esetén konzultálni kell a szervezőkkel. A mikrofonok, zene és hangfalak esetében a Szervező fenntartja a jogot a hangerő szabályozására, és arra, hogy ha szükséges, lekapcsolja ezeket a berendezéseket.

12. FOTÓK, RAJZOK, FILMFELVÉTELEK

A Kiállító – a képviselt művész előzetes hozzájárulása mellett – biztosítja a Szervezőnek,  hogy a promóció illetve dokumentáció céljából fotókat, rajzokat és filmfelvételeket készítsen a kiállított tárgyakról és ezeket megjelentesse.

13.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A kiállító bárminemű követelését ajánlott levélben kell benyújtania a Szervezőhöz a kiállítás végét követő 14 napon belül. Kiállító ezt követően előterjesztett bárminemű követelése alaptalannak tekintendő, annak benyújtására a Kiállító nem jogosult. A jelentkezési ív kitöltésével Kiállító tudomásul veszi és magára nézve elismeri a jelen szerződésben meghatározott feltételeket, a vonatkozó törvényi és hatósági szabályozást, illetve minden további, ide illeszthető kikötést és szabályozást, mind saját magára, mind pedig a jelentkezési adatlapban kijelölt személyekre vonatkoztatva. A feltételek bárminemű megszegése esetén a Szervező jogosult arra, hogy figyelmeztetés nélkül bejelentse és végrehajtsa a Kiállító kizárását a kiállításról. Jelen megállapodás módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes. Amennyiben e módosítás vagy kiegészítés előzetesen szóban történik, Feleknek azt utólag írásban is meg kell erősítenie. Kiállító a jelentkezési ív kitöltésével hozzájárul, hogy a kiállítókról szóló információk számítógéppel feldolgozásra kerüljenek, majd – elsősorban a kiállítás megvalósítása során – felhasználásra kerüljenek. A Szervező jogosult továbbá arra, hogy a kiállítókkal kapcsolatos adatokat felhasználja saját marketing és reklámozás céljából, illetve, hogy továbbadja azokat a fenti célok megvalósítása érdekében.

Kelt, Budapest, 2013.április